ยางแบบเปลี่ยนรูป
ยางชนิดแรกที่เปลี่ยนรูปทรงแบบคงที่ของยาง
TOP

It is