go to main prd

คู่มือการดูแล

แรงดันลมยาง

สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาง ประกอบด้วยตัวเลขดัชนี้การรับน้ำหนัก (Load Index, LI) และสัญลักษณ์ความเร็ว (Speed Symbol, SS) LI หมายถึง น้ำหนักสูงสุดที่ยางสามารถรองรับได้ SS หมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถเกาะถนนได้

ความสำคัญของความดันยาง

 • รักษาระดับลมยางให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ รวมถึงอายุของยาง และต้นทุนด้านเชื้อเพลิง
 • โดยทั่วไปลมยางอ่อนลงเฉลี่ย 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI: ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ทุกเดือน ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบยางทุกเส้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงยางสำรองอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือก่อนเดินทางไกล
 • ควรตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้งและก่อนเดินทางระยะไกล
Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Tire Pressure-Tire Pressure and tire life

ความดันของยางและอายุของยาง

ช่วงเวลาที่แนะนำ

 • ควรตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้งและก่อนเดินทางระยะไกล

สถานะแรงดันลมยาง

 • แรงดันลมยางต่ำ : แรงดันลมยางต่ำจะทำให้ส่วนสัมผัสเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เกิดแรงกดมากเกินที่บริเวณขอบหน้ายางด้านใดด้านหนึ่ง การฉีกขาดที่ด้านนอกอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อยางในแต่ละส่วนได้ และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้แก้มยางบวมมากขึ้น ซึ่งเป็นอันตราย เมื่อเทียบกับยางที่มีแรงดันลมยางเหมาะสม
 • แรงดันอากาศสูง : เนื่องจากยางที่มีลักษณะพองตัวคล้ายลูกโป่ง อากศจะอยู่ตรงศูนย์กลาง แรงกดที่ส่งผลต่อพื้นผิวไม่เท่ากันจะเป็นสาเหตุของการสึกหรอของดอกยางที่ไม่สม่ำเสมอ
Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Pressure-Status

การตรวจสอบแรงดันลมยางที่เหมาะสม

 • Hankook ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบความดันของยางของคุณเดือนละครั้ง.
  ระดับแรงดันลมยางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับยางของคุณสามารถดูได้ที่ประตูรถยนต์ด้านใน หรือในคู่มือรถยนต์ (ตำแหน่งของสติกเกอร์สามารถแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ).
  หมายเลขที่แก้มยาง หมายถึงแรงดันลมยางสูงสุด ดังนั้น ห้ามเติมลมเกินหมายเลขดังกล่าว.
careguide-tirepressure-texta-03

ประตูด้านข้างผู้ขับขี่

วิธีการตรวจสอบแรงดันลมยาง

 • quality-guarantee-diagramB-01

  ขั้นตอนที่ 1

  ซื้ออปุกรณ์วัดแรงดันลมยางที่ได้รับการรับรองหรือนำรถไปยังศูนย์บริการ (หรือสถานีบริการน้ำมัน) ใกล้เคียงเพื่อรับการตรวจสอบ

 • quality-guarantee-diagramB-02

  ขั้นตอนที่ 2

  ต้องตรวจสอบยางในสถานะ “เย็น” (อย่างน้อยสามชั่วโมงหลังจากการขับขี่)

 • quality-guarantee-diagramB-03

  ขั้นตอนที่ 3

  ติดตั้งอปุกรณืวัดลมในวาล์ว

 • quality-guarantee-diagramB-04

  ขั้นตอนที่ 4

  เปรียบเทียบระดับแรงดันลมยางที่วัดได้กับระดับที่แสดงอยู่บนประตูรถ

* ในกรณีที่มีความดันสูงกว่าที่แนะนำไว้ ควรปล่อยลมออกจากยางให้ถึงระดับที่แนะนำไว้
* ในกรณีที่มีความดันต่ำกว่าที่แนะนำไว้ เติมลมเข้าให้ถึงระดับที่แนะนำไว้