go to main prd

การรับประกัน

การรับประกันคุณภาพ

ฮันกุก ตระหนักดีว่ารากฐานของความไว้วางใจจากลูกค้าและการเติบโตของบริษัทอยู่ที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา

นโยบายการบริหารคุณภาพ

 • นโยบายคุณภาพของ ฮันกุก มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการพัฒนาบริษัทและความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงสุดโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดโดยยึดมั่นตามหลักการบริหารจัดการและวิสัยทัศน์ของบริษัทเราอยู่เสมอ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เรามีความตั้งใจในการดำเนินการต่อไปนี้
 • quality-guarantee-diagramB-01

  ข้อ 1

  เข้าใจอุปสงค์ของลูกค้าและรวมเข้าไว้ในงานของเรา

 • quality-guarantee-diagramB-02

  ข้อ 2

  ป้องกันไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพและของเสียด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • quality-guarantee-diagramB-03

  ข้อ 3

  สร้างระบบการบริหารจัดการตนเองโดยการยึดมั่นต่อข้อบังคับที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด

 • quality-guarantee-diagramB-04

  ข้อ 4

  เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

พนักงานทุกคนต้องเข้าใจในนโยบายการบริหารคุณภาพของบริษัทและพยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อสร้าง ปฏิบัติ รักษาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

quality-guarantee-contents-01

คำกล่าวจากซีอีโอของเรา

 • พนักงานทุกคนต้องเข้าใจในนโยบายด้านคุณภาพของบริษัทและต้องยืนหยัดในความมุ่งมั่นตนที่มีต่อการสร้าง ปฏิบัติ รักษาและทำให้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของเราดียิ่งขึ้น

  ท่านประธาน & ซีอีโอ Sooil Lee