go to main prd

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Hankook Tyre & Technology Co., Ltd. ('บริษัท') ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารและคุ้มครองข้อมูล และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทดำเนินการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบตามระเบียบที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 1: ขอบเขตการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ระบุไว้ใน "วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเป็นข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการให้บริการอย่างยุติธรรมและถูกกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ปฏิเสธการใช้บริการพื้นฐานของคุณ เนื่องจากไม่ได้ให้ข้อมูลสำหรับรายการทางเลือกใด ๆ
2. โดยหลักการแล้วบริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (ข้อมูลเกี่ยวกับอุดมการณ์ ความเชื่อ การเป็นสมาชิก การถอนตัวของสหภาพแรงงาน/พรรคการเมือง มุมมองทางการเมือง สุขภาพ ชีวิตด้านเพศ สถานที่เกิดและภูมิลำเนา ประวัติอาชญากรรม...) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้ใช้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม จะมีการกำหนดข้อยกเว้นเมื่อกฎหมายระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมหรือเมื่อผู้ใช้ให้ความยินยอมตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการ

บทที่ 2: วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขั้นต่ำของผู้ใช้เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ประเภท รายการที่เก็บรวบรวม ประเภทการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ระยะเวลาการเก็บรักษา
เว็บไซต์ การรายงานการประพฤติมิชอบ ชื่อ จำเป็น การรายงานและการสอบสวนสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ เเจ้งผลลัพธ์... หนึ่งปีหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการคำขอ

บทที่ 3: ระยะเวลาการประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาของการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตกลงกันไว้ ณ เวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย และลบหรือทำลายข้อโดยไม่ให้เกิดความล้าช้าเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
2. ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
(1) บันทึกการทำสัญญาหรือถอนการสมัครสมาชิก...
- หลักเหตุผลในการเก็บรักษา: พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์...
- ระยะเวลาการเก็บรักษา: 5 ปี
(2) บันทึกการชำระเงินและการจัดหาสินค้า...
- หลักเหตุผลในการเก็บรักษา: พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์...
- ระยะเวลาการเก็บรักษา: 5 ปี
(3) บันทึกข้อร้องเรียนของผู้บริโภคหรือการจัดการข้อพิพาท
- หลักเหตุผลในการเก็บรักษา: พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์...
- ระยะเวลาการเก็บรักษา: 3 ปี
(4) ประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
- หลักเหตุผลในการเก็บรักษา: พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับทางการสื่อสาร
- ระยะเวลาการเก็บรักษา: 3 เดือน
(5) บันทึกเจตนาการใช้และการโฆษณา
- หลักเหตุผลในการเก็บรักษา: พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์...
- ระยะเวลาการเก็บรักษา: 6 เดือน

บทที่ 4: กระบวนการและวิธีการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

1. โดยหลักการแล้ว บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีความล่าช้าเมื่อหมดระยะเวลาการใช้งาน หรือเมื่อมีการร้องขอให้ถอนการเป็นสมาชิกหรือทำลายข้อมูล
2. สำหรับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ บริษัทจะลบข้อมูลโดยใช้วิธีการทางเทคนิค เพื่อไม่ให้กู้คืนหรือทำซ้ำได้ และบันทึกอื่น ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรถูกตัดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือทำลายโดยการเผา
3. เว้นแต่จะมีการใช้บริการข้อมูลและการสื่อสารเป็นเวลาหนึ่งปี บริษัทจะใช้มาตรการที่จำเป็น เช่น การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายกำหนดระยะเวลาแยกต่างหากหรือหากกำหนดระยะเวลาแตกต่างกันตามคำร้องขอของผู้ใช้ บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็น เช่น การทำลายหลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าว

บทที่ 5: การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

1. บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้

บทที่ 6: การส่งมอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทจะส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ราบรื่น เช่น การให้บริการที่ดีขึ้นและความสะดวกสบายของลูกค้า
2. บริษัทไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะมีการใช้บริการที่เกี่ยวข้องระหว่างธุรกิจที่ไว้วางใจ

บริษัทฝากขาย งานธุรกิจฝากขาย
Hankook Networks Co., Ltd. การใช้งานและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
Concentrix Service Korea การพัฒนาระบบเว็บไซต์และการจัดการการดำเนินงาน

3. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในต่างประเทศ บริษัทมอบความไว้วางใจและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนให้แก่บริษัทในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้

บุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล จากการถ่ายโอนข้อมูล (ชื่อของทรัสตี) ประเทศที่จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูล วันที่ถ่ายโอนข้อมูลและ วิธีการถ่ายโอนข้อมูล วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (รายละเอียดของธุรกิจที่ไว้วางใจ) การเก็บรักษา ∙ ระยะเวลาการใช้งาน
Amazon Web Services, Inc การส่งผ่านเครือข่าย ข้อมูลและการสื่อสาร ของเกาหลีเป็นครั้งคราว ให้บริการจัดเก็บและสำรองข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ การทำงานของระบบ เมื่อสิ้นสุดสัญญาการบำรุงรักษาและการจัดการระบบระหว่างบริษัทกับ [Amazon Web Services, Inc] หรือจนกว่าจะถอนการเป็นสมาชิก

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสัญญาฝากขาย บริษัทกำหนดอย่างชัดเจนว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด การห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และความรับผิดต่ออุบัติเหตุใด ๆ และเก็บรักษาเนื้อหาของสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำกับดูแลว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยหรือไม่ หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะดำเนินการแจ้งชื่อบริษัทที่เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

บทที่ 7: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง การใช้งาน และการปฏิเสธอุปกรณ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ

บริษัทใช้ 'คุกกี้' ที่จัดเก็บและดึงข้อมูลผู้ใช้เป็นครั้งคราวเพื่อให้บริการส่วนบุคคลและกำหนดเองแก่ผู้ใช้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านคุกกี้นั้นจำกัดอยู่ที่ ID บริษัท และไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นใด

1. วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้: ให้การตลาดเชิงเป้าหมายและบริการที่กำหนดเองผ่านการวิเคราะห์ความถี่ในการเข้าถึงและเวลาที่เยี่ยมชมของสมาชิกและผู้ไม่เป็นสมาชิก การระบุรสนิยมและความสนใจของผู้ใช้ การติดตามการใช้งานและการระบุระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และจำนวนการเข้าชม การใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับโครงสร้างบริการ ข้อมูลระยะเวลาการใช้งานเมื่อใช้บริการแบบชำระเงิน การติดประกาศบนกระดานข่าว

(1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีดูว่ามีการตั้งค่าคุกกี้ใดบ้างบนอุปกรณ์ของคุณ และวิธีการจัดการและลบคุกกี้ โปรดไปที่ http://www.allaboutcookies.org/.
(2) เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ Google Analytics ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ Google Analytics จะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกาตามแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หากต้องการดูและภาพรวมของความเป็นส่วนตัวที่ Google และวิธีการนำไปใช้กับ Google Analytics โปรดไปที่ https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ คุณสามารถยกเลิกการติดตามของ Google Analytics ได้โดยไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB

2. วิธีปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้: ผู้ใช้มีตัวเลือกในการติดตั้งคุกกี้ ดังนั้น ผู้ใช้สามารถอนุญาตคุกกี้ทั้งหมดได้โดยการตั้งค่าตัวเลือกในเว็บเบราว์เซอร์ของตน ดำเนินการยืนยันทุกครั้งที่มีการบันทึกคุกกี้ หรือปฏิเสธที่จะบันทึกคุกกี้ทั้งหมด
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดเลือกลิงก์ด้านล่าง:

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

เทคโนโลยีเว็บและคุกกี้ที่จำเป็นทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงและใช้งานได้ในทางเทคนิคสำหรับคุณ
คุกกี้ประเภทนี้ใช้กับฟังก์ชันการทำงานพื้นฐาน เช่น การนำทางบนเว็บไซต์ การแสดงผลที่ถูกต้องในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ หรือการขอความยินยอมจากคุณ
หากไม่มีเทคโนโลยีเว็บและคุกกี้เหล่านี้ เว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถทำงานได้


(2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

เรามีความประสงค์ที่จะปรับปรุงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ (รวมถึงคุกกี้) ซึ่งใช้นามแฝงในการวัดและ
ประเมินว่าฟังก์ชันการทำงานและเนื้อหาใดของเว็บไซต์ของเราถูกใช้อย่างไร และบ่อยครั้งเพียงใด
บนหลักเหตุผลนี้ เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเราสำหรับผู้ใช้ และแสดงเฉพาะเนื้อหาที่ผู้ใช้ทั่วไปสนใจ


(3) คุกกี้เพื่อการโฆษณา

เราใช้เทคโนโลยีเว็บ (รวมถึงคุกกี้ด้วย) จากพันธมิตรที่เลือกเพื่อให้สามารถแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับคุณบนเว็บไซต์และไซต์โซเชียลมีเดีย เนื้อหานี้ถูกเลือกและแสดงตามพฤติกรรมการใช้งานของคุณต่อคุณในเว็บไซต์ต่าง ๆ

บทที่ 8: มาตรการทางเทคนิค/การบริหารจัดการสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. มาตรการทางเทคนิค
บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างปลอดภัยผ่านฟังก์ชันความปลอดภัยตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและนโยบายภายใน บริษัทใช้โปรแกรมวัคซีน (Vaccine) เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ มีการอัปเดตโปรแกรมวัคซีน (Vaccine) อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ไวรัสปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน เราจะใช้วัคซีนทันทีที่ปล่อยออกมาเพื่อป้องกันการบุกรุกการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเข้ารหัสรหัสผ่านของผู้ใช้เพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูล และใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่สามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการแฮ็ก บริษัทใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันการบุกรุกจากภายนอกและตรวจสอบการบุกรุกตลอด 24 ชั่วโมงและตลอดทั้ง 365 วันต่อปี


2. มาตรการการบริหารจัดการ
บริษัทจำกัดพนักงานที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเน้นย้ำให้พวกเขาถือปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว อีกทั้งพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนนี้จะได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

บทที่ 9: สิทธิของผู้ใช้และผู้แทนกฎหมาย และวิธีการใช้สิทธิเหล่านี้

1. หากผู้ใช้ร้องขอการแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร ทางโทรศัพท์ อีเมล และโทรสาร ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำไปใช้หรือให้ข้อมูลใด ๆ จนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ หากมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องแก่บุคคลที่สามแล้ว เราจะมีผลการแก้ไขแจ้งให้บุคคลที่สามทราบโดยไม่มีความล่าช้าเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขได้
2. คุณอาจร้องขอการดูหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่คุณถืออยู่โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถดูได้โดยไม่มีความล่าช้า
3. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ตัวแทนทางกฎหมายมีสิทธิ์ดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก และสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูล
4. คุณสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามมาตรา 35 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทจะพยายามดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้ทันทีเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

บทที่ 10: ผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและให้คำปรึกษา/รายงาน

1. เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และจัดการกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือแผนกที่เกี่ยวข้องทางด้านล่าง


[เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]

ชื่อ: Koh Myoung Soo
ทีม: ทีมฝ่ายรักษาความปลอดภัยข้อมูล
อีเมล: privacy@hankookn.com

บทที่ 11: การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 17/10/2023
2. หากบริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งเหตุผลและรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ทราบล่วงหน้าในส่วนประกาศของเว็บไซต์