go to main prd

Integritetspolicy

Dataintegritetspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats www.hankooktire.com/se och för ditt intresse för vårt företag. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Personuppgifter är uppgifter om personliga eller sakliga förhållanden avseende en bestämd eller bestämbar fysisk person. Hit hör bl.a. information som namn, adress, telefonnummer och födelsedatum, men även alla andra uppgifter som kan hänföras till en identifierbar person.

Eftersom dessa data åtnjuter ett särskilt skydd, samlas de in av oss endast i den omfattning det är nödvändigt för tillhandahållandet av vår webbplats och för fullgörandet av våra tjänster. Nedan beskriver vi vilka personuppgifter som vi registrerar under ditt besök på vår webbplats, och hur vi använder dem.
Vår dataintegritetspraxis harmonierar med de lagstadgade föreskrifterna, i synnerhet dem i ”Bundesdatenschutzgesetz” (BDSG), ”Telemediengesetz” (TMG) och ”Datenschutzgrundverordnung der EU” (GDPR). Vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter endast om detta är nödvändigt för att funktionsmässigt tillhandahålla denna webbplats och vårt innehåll och tjänster, samt för handläggning av förfrågningar och ev. för hantering av beställningar/avtal, dock endast om det finns ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn.1 S.1 lit. f GDPR eller om annan samtyckeskomponent föreligger. Endast om du i förväg har givit ditt specifika samtycke använder vi dina uppgifter även i andra syften som anges exakt i samtycket, t.ex. för utskick av annonsmaterial via nyhetsbrev.

Personuppgiftsansvarig enligt art. 4 avsn. 7 GDPR

Personuppgiftsansvarig enligt GDPR och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsrättsliga bestämmelser är:

Hankook Tire Sweden AB
Kanalvägen 12, 194 61 Upplands Väsby, Sverige
E-post: info_se@hankookn.com
Telephone: +46 (0) 10 130 2100

Kontaktuppgifter för den dataskyddsansvarige

E-Mail: dpo.hk@eukogroup.de

Tillhandahållande av webbplatsen och generering av loggfiler

Vid varje anrop av vår webbplats registreras data och information om den anropande datorns datorsystem automatiskt av vårt system. Följande data samlas in:
Omfattning av behandlingen av data

(1) Information om läsartyp och använd version
(2) Den anropande enhetens operativsystem
(3) Den anropande enhetens internettjänstleverantör
(4) Den anropande enhetens IP-adress
(5) Datum och klockslag för åtkomsten
(6) Webbplatser varifrån användarens system kom till vår webbplats (Referrer-Tracking)
(7) Webplatser som anropas av användarens system via vår webbplats (Exit-Link-Tracking) Dessa data lagras i vårt systems loggfiler. En lagring av dessa data tillsammans med en viss användares personuppgifter äger inte rum, vilket gör att enskilda webbplatsbesökare inte identifieras.

- Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Art. 6 avsn.1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse består i att säkerställa det syfte som beskrivs nedan.

- Syftemeddatabehandlingen
Loggning äger rum för att upprätthålla kompatibiliteten hos vår webbplats för så många besökare som möjligt och för att bekämpa missbruk och åtgärda störningar. I det avseendet är det nödvändigt att logga den anropande datorns tekniska data så att vi kan reagera så tidigt som möjligt på bildpresentationsfel, angrepp på våra IT-system och/eller fel i funktionaliteten hos vår webbplats. Dessutom används data för att optimera webbplatsen och för att generellt trygga säkerheten hos våra IT-system.

- Lagringstid
The deletion of the aforementioned technical data takes place as soon as these are no longer needed to ensure the compatibility of the website for all visitors, however no later than 3 months after our website has been accessed.

- Möjlighet till invändning och rättelse
Möjligheterna att göra invändningar och föranleda åtgärder rättar sig efter de generella regler om dataskyddsrättslig invändningsrätt och raderingskrav vilka beskrivs nedan i denna dataintegritetspolicy.

Särskilda funktioner på vår webbplats

På vår webbplats finns ett antal olika funktioner. När du använder dem samlar vi in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. Nedan beskriver vi vad som händer med uppgifterna.

Ansökningsformulär:

- Omfattning av behandling av personuppgifter
De data som du anger i formulärfälten och ev. laddar upp.

- Databehandlingssyfte
Behandling av din ansökan.

- Lagringstid
När din ansökan har handlagts och om det inte finns något berättigat intresse av att fortsätta lagra ansökningsuppgiftterna, raderas data. Därför raderas sina ansökningshandlingar senast efter 3 månader, om inget anställningsförhållande inleds.

- Möjlighet till invändning och rättelse
Möjligheterna till invändning och rättelse rättar sig efter punkt 10.

- Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten richten sich nach den nachfolgend in dieser Datenschutzerklärung geschilderten generellen Regelungen zum datenschutzrechtlichen Widerspruchsrecht und Löschungsanspruch.

Kontaktformulär:

- Omfattning av behandling av personuppgifter
De data som du anger i våra kontaktformulär.

- Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Genom att skicka in vårt formulär erhåller vi ditt godkännande i enlighet med artikel 6 (1) i GDPR. Det är vårt berättigade intresse att uppfylla syftet såsom beskrivs nedan.

- Databehandlingssyfte
De data som har registrerats via vårt (våra) kontaktformulär används av oss endast för handläggning av den konkreta kontaktförfrågning som kommer in via kontaktformuläret.

- Lagringstid
Den insamlade datan kommer att raderas omedelbart efter att din förfrågan har handlats, givet att ingen lagligt bindande period för lagring föreligger. Detta är fallet när respektive konversation med dig har avslutats. Konversationen kommer att avslutas när ärendet har lösts slutgiltigt.

- Möjlighet till invändning och rättelse
Möjligheterna till invändning och rättelse rättar sig efter de generella regler om dataskyddsrättslig invändningsrätt och raderingskrav vilka beskrivs nedan i denna dataintegritetspolicy.

Statistisk utvärdering av besöken på denna webbplats - Webtracker

Vi samlar in, behandlar och lagrar följande data vid anrop av denna webbplats eller enskilda filer på webbplatsen: IP-adress, den webbplats varifrån filen anropades, namn på filen, datum och klockslag för anropet, överförd datavolym samt indikering på resultatet av anropet (s.k. webblogg). Vi använder dessa åtkomstuppgifter endast i anonymiserad form för att kunna förbättra vår webbplats samt i statistiksyften. Vi använder också följande webtrackers för analys av besöken på webbplatsen:
Google-Analytics

Omfattning av behandling av personuppgifter
På vår webbplats använder vi en webtracking-tjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (nedan: Google-Analytics). Inom ramen för webtrackingen använder Google-Analytics cookies som lagras i din dator och som möjliggör en analys av användningen av vår webbplats och dina surfvanor (s.k. spårning (tracking)). Vi genomför denna analys på basis av tracking-jtänsten från Google-Analytics i syfte att optimera vår webbplats och göra den mer tillgänglig. Inom ramen för användningen av vår webbplats kommer data, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, till servrar tillhörande Google LLC och behandlas och lagras utanför EU, t.ex. i USA.
EU-kommissionen har fastställt att det i USA kan råda en rimlig dataskyddsnivå om det databehandlande företaget har åtagit sig att följa US-EUPrivacyShield-avtalet och att dataexporten till USA har utformats på ett tillförlitligt sätt. Med en aktivering av IP-anonymiseringen inom Google-Analytics‘tracking-koder på denna webbplats kommer din IP-adress att anonymiseras av Google-Analytics före överföringen. Denna webbplats använder sig av en Google-Analytics-tracking-kod som har utökats med operanden gat._anonymizeIp(); i syfte att möjliggöra enbart en anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP masking).

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Art. 6 avsn.1a GDPR (om du har registrerat dig på Google) och art. 6 avsn. 1GDPR(om du inte har är registrerat dig påGoogle). Om databehandlingen hänför sig till art. 6 avsn. S.1 lit.f GDPR består det berättigade intresset i övervakning av vår sida med målet att ständigt förbättra vår webbplats med hjälp av de uppmätta besökarintressena och att kontrollera tillgängligheten och laddningstiderna för vår webbplats.

Databehandlingssyfte
På vårt uppdrag använder Google denna information till att utvärdera ditt besök på denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och leverera andra tjänster till oss som har samband med webbplatsanvändningen och internetanvändningen. Den IP-adress som har överförts från din läsare inom ramen för GoogleAnalytics kopplas inte ihop med andra data inom Google LLC.

Lagringstid
Google lagrar de data som är relevanta för tillhandahållandet av Webtracking-funktionen så länge som krävs för att uppfylla den beställda webbtjänsten. Datainsamling och -lagring sker anonymiserat. Om det trots skulle finnas personreferenser kommer data att raderas omedelbart, om inte lagens bestämmelser om arkiveringsskyldigheter säger annat. I samtliga fall raderas data efter det att lagringsskyldigheten har slutat gälla.

Möjlighet till invändning och rättelse
Du kan förhindra registrering och vidarebefordran av personuppgifterna till Google (i synnerhet din IP-adress) samt behandling av uppgifterna genom Google genom att du deaktiverar körningen av script-kod i din läsare, installerar en script-blockerare i din läsare (sådana finns t.ex. på www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller aktivera inställningen ”Do Not Track” i din läsare.Dessutom kann du förhindra registreringen av de data som har genererats av Google-cookien som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress)till Google samt behandling av dessa data genom Google genom att du laddar ned och installerar den läsar-plug-in som finns på följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Du hittar säkerhets- och dataskyddsprinciperna från Google-Analytics på http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

På vår webbplats använder vi enwtjänst från företaget , USA edan.Inom ramen för webtrackingen använder csom lagras i din dator och som möjliggör en analys av användningen av vår webbplats och dina surfvanor (s.k. spårning (tracking)). Härvid görs analyser av huruvida internetanvändaren har uppmärksammats på vår webbplats genom en Google-reklamannons (s.k. ctCookies lagras i din dator om du klickar på en reklamannons som har lagrats av upphör att gälla efter 30 dagar och används inte till att identifiera personer. Vi genomför denna analys på basis av tracking-tjänsten från Google Adservices isyfte att optimera vår webbplats och göra den mer tillgänglig. Inom ramen för användningen av vår webbplats kommer data, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, att skickas till servrar tillhörande Google och behandlas och lagras utanför EU i USA

Rättslig grund för databehandlingen är artGoogle har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfylltsMer information om hanteringen av de överförda data återfinns i dataintegritetspolicyn från /. Du kan förhindra registrering, vidarebefordran och behandling av dina data (i synnerhet din IP-adress) genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare, installera en script-blockerare i läsaren(se t.ex. ellereller aktiva inställningen ”i din läsareerbjuder en möjlighet att stänga av spårningsfunktionerna för enskilda slutanvändarenheter på

Omfattning av behandling av personuppgifterPå vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (nedan: Google Tag Manager). Google Tag Manager erbjuder en teknisk plattform för utförande av andra webtracking-program och för sammanhållen styrning av dessa. Inom ramen för webtracking använder Google Tag Manger cookies, som lagras i din dator och som möjliggör en analys av användningen av vår webbplats och dina surfvanor (s.k. spårning (tracking)). De data som skickas från enskilda verktyg sammanförs av Google Tag Manager på ett enhetligt användargränssnitt och lagras och behandlas. Mer information om dataskyddet för de verktyg som är integrerade i Google Tag Manager återfinns under punkt 5 i dataintegritetspolicyn. Vi utför denna analys på basis av olika spårningstjänster för att ständigt optimera vår webbplats och och göra den mer tillgänglig. Inom ramen för användning av vår webbplats överförs data, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, till servrar tillhörande Google LLC och behandlas och lagras utanför EU, t.ex. i USA.

EU-kommissionen har fastställt att det i USA kan råda en rimlig dataskyddsnivå om det databehandlande företaget har åtagit sig att följa US-EU PrivacyShield-avtalet och att dataexporten till USA har utformats på ett tillförlitligt sätt. De verktyg som används i Google Tag Manager säkerställer genom en anonymisering av källkoden, att IP-adressen anonymiseras av Google Tag Manager före överföringen. Härvid blir det möjligt för Google Tag Manager att registrera IP-adresser enbart anonymt (s.k. IP masking).

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
avsnGDPR(om du har registrerat dig på Google) och a avsnGDPR (om du inte har är registrerat dig på Google). Om databehandlingen hänför sig till aavsnGDPR består det berättigade intresset i att göra det möjligt att integrera övriga tjänster nämnda i denna policy i vår webbplats, utan att behöva omarbeta källtexten för vår webbplats.

Databehandlingssyfte
På vårt uppdrag använder Google denna information till att utvärdera ditt besök på denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och leverera andra tjänster till oss som har samband med webbplatsanvändningen och internetanvändningen. Den IP-adress som har överförts från din läsare inom ramen för Google Tag Manager kopplas inte ihop med andra verktyg som används inom Google Tag Manager. Lagringstid

Jag godkänner att cookies används för att förbättra min upplevelse på webbsidan.

Läs mer här

Integration av externa webbtjänster och databehandling utanför EU

På vår webbplats använder vi aktivt Java-Script-innehåll från externa leverantörer, s.k. webbtjänster. Vid anrop av vår webbplats får dessa externa leverantörer ev. personuppgiftsinformation om ditt besök på vår webbplats. Härvid kan behandling av data eventuellt äga rum utanför EU. Du kan förhindra detta genom att installera en Java-Script-blockerare, t.ex. browser-plug-in 'NoScript' (www.noscript.net) eller deaktivera Java-Script i din läsare. Det kan dock innebära begränsningar av funktionerna på de webbplatser som du besöker.
Vi använder oss av följande externa webbtjänster:

Google
På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Park,94043 Mountain View, USA (nedan: Doubleclick). Vi använder dessa data för att säkerställa full funktionalitet hos vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till Google. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn.1 lit. f GDPR. Google har certifierat sig självt inom ramen för EU-USPrivacyShield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i Googles dataintegritetspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads/de. Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom Google genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

Google Video
På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (nedan Google Video). Vi använder dessa data för att säkerställa full funktionalitet hos vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till Google Video. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn.1 lit. f GDPR. Google Video har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i Google Videos dataintegritetspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads/de. Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom Google Video genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

YouTube
På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (nedan: YouTube). Vi använder dessa data för att säkerställa full funktionalitet hos vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till YouTube. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn.1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset är en felfri funktion hos webbplatsen. YouTube har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i Googles dataintegritetspolicy:Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom YouTube genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.noscript.net oder www.ghostery.com).

ytimg
På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (nedan: ytimg). Vi använder dessa data för att säkerställa full funktionalitet hos vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till ytimg. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 Abs.1 lit. f GDPR. ytimg har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i Googles dataintegritetspolicy: https://policies.google.com/privacy. Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom ytimg genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.noscript.net eller www.ghostery.com).

Information om användning av cookies

Omfattning av behandling av personuppgifter På olika sidor använder vi cookies för att göra det möjligt att använda vissa funktioner på vår webbplats. Cookies är små textfiler som din läsare kan spara i din dator. Dessa textfiler innehåller en karakteristisk ordningsföljd som gör det möjligt att entydigt identifiera läsaren nästa gång som vår webbplats anropas. Processen med lagring av cookie-filer kallas också ”placering av cookies”.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Art. 6 avsn.1 lit.f GDPR.

Databehandlingssyfte
Cookies sätts av vår webbplats i syfte att känna igen besökare.

Lagringstid
Cookies lagras fram tills att de raderas i din läsare, eller om det rör sig om sessions-cookies, tills att sessionen har avslutats.

Möjlighet till invändning och rättelse
Om du så önskar kan du själv ställa in din läsare så att du generellt förhindrar placering av cookies, att du enbart får information om placeringen, i varje enskilt fall kan bestämma om du vill acceptera cookies: eller generellt acceptera placeringen av cookies. Cookies kananvändas i olika syften, t.ex. för att identifiera att din PC redan har varit uppkopplad mot vår webbplats (permanenta cookies) eller för att lagra det innehåll som visades senast (sessions-cookies). Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Vill du använda våra komfortfunktioner rekommenderar vi att du tillåter placering av cookies för vår webbplats.

I övrigt rättar sig möjligheterna till invändning och rättelse efter punkt 10.

Datasäkerhet och dataskydd, kommunikation via e-post

Genom tekniska och organisatoriska åtgärder kommer dina personuppgifter att skyddas vid insamling, lagring och behandling så att de inte är åtkomliga för tredje part. Vid okrypterad kommunikation via e-post kan vi inte säkerställa fullständig datasäkerhet på överföringsvägen till våra IT-system, varför vi rekommenderar krypterad kommunikation eller vanlig post för information med hög sekretessnivå.

Automatisk arkivering av e-post

Omfattning av behandling av personuppgifter
Vi vill uttryckligen hänvisa till att vår e-postsystem har ett automatiserat arkiveringsförfarande. Alla inkommande och utgående e-postmeddelanden arkiveras digitalt och ändringsskyddat.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
GDPR.

Databehandlingssyfte
Syftet med arkiveringen består i iakttagandet av skatte- och handelsrättliga åligganden (t.ex. §§ 146, 147 AO).

Lagringstid
Vår e-postkommunikation lagras fram till utgången av skatte- och handelsrättliga arkiveringsskyldigheter. Lagringstidenkan uppgå till 10 år.

Möjlighet till invändning och rättelse
Vid frågor om vårt e-postarkivsystem ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud. Vi vill också hänvisa till att vi beaktar ansökningsunderlag endast i PDF-format. Zippade filer (WinZip, WinRAR, 7Zip etc.) filtreras bort av våra säkerhetssystem och tas inte emot. Ansökningar i Word-format och andra filformat beaktas inte, utan raderas olästa. Observera att ansökningsunderlag skickade okrypterat via e-post ev. kan öppnas av tredje part innan de kommer in i våra IT-system. Vi utgår ifrån att okrypterade ansökningsbrev via e-post också får besvaras okrypterat. Om du inte önskar det, ber vi dig meddela oss det i din e-post-ansökan.

Återkallande av samtycken–datainformation och ändringsönskemål – radering och spärrning av data

En gång per år har du rätt till kostnadsfria upplysningar om dina lagrade data, och du har när som helst rätt till rättelse, spärrning eller radering av dina data. Dina data raderas av oss vid den första uppmaningen, om inte lagbestämmelser säger annat. Du kan alltså när som helst återkalla ditt samtycke att låta oss använda dina personuppgifter. Önskemål om upplysning, radering och rättelse av dina data, och gärna även förslag och kommentarer, kan när som helst skickas till följande adress:

Hankook Tire Sweden AB
Kanalvägen 12, 194 61 Upplands Väsby, Sweden
E-post: info_se@hankookn.com
Telephone: +46 (0) 10 130 2100