น้ำหนักบรรทุก และ ความเร็ว

สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาง ประกอบด้วยตัวเลขดัชนี้การรับน้ำหนัก (Load Index, LI) และสัญลักษณ์ความเร็ว (Speed Symbol, SS) LI หมายถึง น้ำหนักสูงสุดที่ยางสามารถรองรับได้ SS หมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถเกาะถนนได้.

ดัชนีการรับน้ำหนักเป็นรหัสตัวเลขที่กำหนดน้ำหนักสูงสุดที่ยางแต่ละเส้นสามารถรองรับได้.
ตัวอย่างเช่น หากดัชนีการรับน้ำหนัก คือ 100 จะหมายความว่า ยางสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 800 กก.

ยางของคุณสามารถรองรับน้ำหนักได้เท่าไหร่?
กรอกดัชนีการรับน้ำหนักของยางของคุณในกล่องข้อความด้านล่างและกดปุ่ม 'ตกลง'!

=  กก ตกลง

น้ำหนักตามดัชนีการรับน้ำหนัก

1 ปอนด์(lb) = 0.4536กก
Weight according to load index
LI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KG 46.2 47.5 48.7 50 51.5 53 54.5 56 58 60
Weight according to load index
LI 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KG 61.5 63 65 67 69 71 73 75 77.5 80
Weight according to load index
LI 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KG 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97 100 103 106
Weight according to load index
LI 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
KG 109 112 115 118 121 125 128 132 136 140
Weight according to load index
LI 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
KG 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190
Weight according to load index
LI 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
KG 195 200 206 212 218 224 230 236 243 250
Weight according to load index
LI 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
KG 257 265 272 280 290 300 307 315 325 335
Weight according to load index
LI 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
KG 345 355 365 375 387 400 412 425 437 450
Weight according to load index
LI 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
KG 462 475 487 500 515 530 545 560 580 600
Weight according to load index
LI 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
KG 615 630 650 670 690 710 730 750 775 800

TOP

It is