การรับประกันคุณภาพ

Hankook ตระหนักดีว่ารากฐานของความไว้วางใจของลูกค้าและการเติบโตของบริษัทของเราเกิดขึ้นจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา.

นโยบายการบริหารคุณภาพ

นโยบายคุณภาพของ Hankook มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการพัฒนาบริษัทและความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงสุดโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดโดยยึดมั่นตามหลักการบริหารจัดการและวิสัยทัศน์ของบริษัทของเราอยู่เสมอ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เรามีความตั้งใจในการดำเนินการต่อไปนี้.

  • 1) เข้าใจอุปสงค์ของลูกค้าและรวมเข้าไว้ในงานของเรา.
  • 2) ป้องกันไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ดีและของเสียผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.
  • 3) สร้างระบบการบริหารจัดการตนเองโดยการยึดมั่นต่อข้อบังคับที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด.
  • 4) เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง.

ลูกจ้างทุกคนควรเข้าใจนโยบายการบริหารคุณภาพของบริษัทและพยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อสร้าง ปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง.

hankook-quality-policy

ลูกจ้างทุกคนจะต้องเข้าใจนโยบายคุณภาพของบริษัทและต้องยืนยันความมุ่งมั่นที่ตนมีต่อการสร้าง การปฏิบัติตาม การรักษา และการทำให้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของเราดียิ่งขึ้น.

ประธานและซีอีโอSooil Lee


TOP

It is