การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

Hankook สามารถเติบโตอย่างดีและยั่งยืนได้โดยการบ่มเพาะความสัมพันธ์แบบชนะทั้งสองฝ่าย เราเคารพผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดและสนับสนุนโอกาสที่ร่วมแบ่งปันกัน ซึ่งนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองอย่างยั่งยืน.

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

Hankook ทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นต่อไป เรารับผิดชอบในด้านนี้อย่างจริงจังและรับบทบาทผู้นำในการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการวิจัยวัฏจักรชีวิตในเชิงลึก ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนมาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น และสร้างแผนการต่าง ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท.

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Hankook กำลังพยายามเสริมสร้างการสื่อสารและความไว้วางใจกับผู้ที่กำลังมีส่วนได้เสียอยู่ในปัจจุบัน และเราภูมิใจในตัวเราที่ได้พัฒนาการเติบโตร่วมกันผ่านการมีส่วนร่วมในชุมชน กว่า 80 ปีที่ผ่านมา Hankook ได้ดำเนินโปรแกรมการสื่อสารภายในและสนับสนุนการพูดคุยอย่างเปิดกว้างและกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของลูกจ้างให้ผูกพันอย่างแข็งแกร่ง โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างของเรา.

ความพยายามของเราเพื่อการเติบโตร่วมกับหุ้นส่วนของเรา ซึ่งรวมถึงร้านค้าย่อย เจ้าของรถแต่ละราย และผู้ผลิตรถยนต์ เป็นไปอย่างแข็งแกร่ง จุดมุ่งหมายของเรา คือ การเสริมสร้างความร่วมมือกับฝ่ายที่สนใจเพื่อบรรลุพันธกิจ "การสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าในการขับขี่" ของเรา.

ครอบครัว Hankook

ครอบครัว Hankook ว่าจ้างบุคลากรกว่า 21,000 คนในมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทุกคนมีความภาคภูมิใจและความชื่นชอบในสถานที่ทำงานร่วมกัน ที่ Hankook เราเคารพความหลากหลายและให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและมีสุขภาพดีเพื่อเพิ่มความพึงพอใจและค่านิยมของลูกจ้าง โปรแกรมการฝึกอบรมและระบบพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิผลสูงสำหรับลูกจ้างใหม่ของเราช่วยลูกจ้างให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีความสุข นอกจากนั้น บริษัทดำเนินโปรแกรมการบริหารจัดการอาชีพมากมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลูกจ้างในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตนเองและเพิ่มทักษะโดยรวมของตนเอง.

ความเป็นผู้นำเชิงรุก

Hankook ดูแลลูกจ้างด้วยการสนับสนุนและการผลักดันในเชิงรุกเพื่อให้เป็นผู้นำเชิงรุกที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและความสามารถในการลงมือปฏิบัติ ค่านิยมหลักเหล่านี้เป็นกุญแจไปสู่วัฒนธรรมการคิดรุกก่อนตั้งรับ และเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการเติบโตในตลาดโลกของ Hankook ตำแหน่งของเราในฐานะผู้นำเชิงรุกในอุตสาหกรรมการเคลื่อนที่เกิดจากการให้สิ่งที่มีความสำคัญโดยทั่วไปแก่ลูกจ้าง ซึ่งประกอบด้วยความชื่นชอบ นวัตกรรม ความไว้วางใจ และความสามารถระดับโลก.


TOP

It is