โครงสร้างองค์กร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร Hankook กำลังสร้างระบบการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะแบ่งปันแนวคิดเชิงกลยุทธ์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคทั่วโลก.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร Hankook กำลังสร้างระบบการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะแบ่งปันแนวคิดเชิงกลยุทธ์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคทั่วโลก.

ความร่วมมือขององค์กรระดับโลกน

ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างเมทริกซ์แห่งหนึ่ง สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคทุกแห่งจะเชื่อมโยงกับสำนักงานใหญ่ระดับโลกของเรา ซึ่งจะประสานงานกับแผนกของเราอย่างมีประสิทธิผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทของเราอย่างสูงสุด.

สำนักงานใหญ่ระดับโลกของเรา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างองค์กร จะวิเคราะห์แนวโน้มในตลาดโลก กำหนดกลยุทธ์ระยะกลางถึงระยะยาว และนำเสนอและสนับสนุนรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคแต่ละแห่ง ภายใต้แนวทางนี้ สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเชิงกลยุทธ์สี่แห่งของเราที่ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลี สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีนจะดำเนินการผลิต การขาย และระบบการจัดจำหน่ายที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าในท้องถิ่นนั้น ๆ สำนักงานเหล่านี้ยังดำเนินการสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกวางไว้ โดยมีอิสระในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคของตนเองอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล.

สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของเราประกอบด้วยแผนกบนพื้นฐานของลักษณะของธุรกิจในท้องถิ่นและชนิดของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะแบ่งประเภทออกเป็นลูกค้าทั่วไปและบริษัทยานยนต์ และหน่วยปฏิบัติการจะแบ่งออกตามประเภทของลูกค้าข้างต้น แต่ละฝ่ายได้รับการจัดตั้งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์นั่ง รถบรรทุกเบา และรถบรรทุก และรถโดยสาร และบริหารจัดการการดำเนินงาน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดในเชิงรุกและอย่างเป็นอิสระ.

การสร้างเอกภาพในความหลากหลายที่ Hankook Tire

Hankook Tire มุ่งมั่นที่จะนำจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมมาใช้กับบริษัทของเรา บุคลากรทุกคน รวมไปถึงสังคมของเราในระดับโลก คู่ค้าที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการนี้คือ พนักงานของเรา ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบุคคลผู้มีความสามารถต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก เราเชื่อว่าความหลากหลายคือข้อได้เปรียบที่ทรงพลังในโลกยุคโลกาภิวัตน์ และเรายืนหยัดที่จะรักษาวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้าง ยอมรับความแตกต่าง และให้เกียรติในทุกระดับเพื่อเคารพความแตกต่างและส่งเสริมการคิดอย่างมีอิสระ ในประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของเรา เราสนับสนุนให้พวกเราและพนักงานของเราละเว้นจากการคุกคามหรือการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ อายุ สัญชาติ หรือชนชั้นอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครอง.


TOP

It is