เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณค้นดูเว็บไซต์นี้ต่อ จะถือว่าคุณยอมรับให้เราใช้คุกกี้ได้. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

close

การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อคงไว้ซึ่งหลักการขององค์กรที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ Hankook ได้นำเอาระบบการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรับรู้และจัดการกับประเด็นด้านจริยธรรมต่าง ๆ มากมายมาใช้ เพื่อที่จะบริหารจัดการบริษัทของเราและทำการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น.

เพื่อคงไว้ซึ่งหลักการขององค์กรที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ Hankook ได้นำเอาระบบการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรับรู้และจัดการกับประเด็นด้านจริยธรรมต่าง ๆ มากมายมาใช้ เพื่อที่จะบริหารจัดการบริษัทของเราและทำการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น.

Top Management

Hankook Tire Worldwide

Hyun Shick Cho

Hankook Tire Worldwide, Vice Chairman & CEO (Chief Executive Officer)

 • 1997 Joined Hankook Tire
 • 2000 Hankook Tire Senior Manager of Corporate Management Department
 • 2002 Hankook Tire Vice President of Overseas Sales
 • 2006 Hankook Tire Executive Vice President of Marketing Division
 • 2010 Hankook Tire CEO of Korea Headquarter
 • 2012 Hankook Tire Worldwide CEO & President
 • 2018 Hankook Tire Worldwide Vice Chairman & CEO

Hankook Tire

Hyun Bum Cho

Hankook Tire, President & CEO (Chief Executive Officer)
Hankook Tire Worldwide, President & COO (Chief Operating Officer)

 • 1998 Joined Hankook Tire
 • 2001 Team Manager of PR and Advertisement Team
 • 2004 Vice President of Marketing Division
 • 2006 Executive Vice President of Corporate Strategy Planning Division
 • 2007 Executive Vice President of Corporate Strategy Planning Division
 • 2012 CEO of Corporate Strategy Planning Division
 • 2013 CEO of Corporate Strategy Division & COO Marketing Division
 • 2016 COO of Corporate Strategy Division at Hankook Tire Worldwide
           & CEO of Corporate Strategy Division
 • 2017 Hankook Tire Worldwide COO/CSFO
 • 2018 Hankook Tire CEO & Hankook Tire Worldwide COO

  

Soo Il Lee

Hankook Tire, President & COO

 • 1987 Joined Hankook Tire
 • 2009 Senior Vice President & COO of America Headquarters
 • 2013 Senior Vice President & COO of China Headquarters
 • 2016 Executive Vice President & COO of China Headquarters
 • 2017 Executive Vice President & Chief Marketing Officer & Chief Corporate
           Management Officer
 • 2018 Hankook Tire President & COO

  

Cho, Hyun Shick

Jong Ho Park

Hankook Tire
Coporate Management
& Finance Division
Executive Vice President

Cho, Hyun Shick

Suk Joon Won

Hankook Tire
ASIA Headquarters
Executive Vice President

Cho, Hyun Shick

Ho Sung Suh

Hankook Tire
America Headquarters
Senior Vice President

Cho, Hyun Shick

Shin Hong Kim

Hankook Tire
SCM Division
Senior Vice President

Cho, Hyun Shick

Han Jun Kim

Hankook Tire
Europe Headquarters
Senior Vice President

Cho, Hyun Shick

Soon Gi Yoon

Hankook Tire
HR Division
Senior Vice President

Cho, Hyun Shick

Hyun Jun Cho

Hankook Tire
Original Equipment Division
Vice President

Cho, Hyun Shick

Dong Hwan Moon

Hankook Tire
Production & Engineering
Staff Office
Executive Vice President

Cho, Hyun Shick

Yong Hee Kim

Hankook Tire
R&D Division
Senior Vice President

Cho, Hyun Shick

Yong Hak Kim

Hankook Tire
Corporate Strategy
Planning Division
Senior Vice President

Cho, Hyun Shick

Seung Bin Lim

Hankook Tire
Marketing Division
Senior Vice President

Cho, Hyun Shick

Bon Hee Ku

Hankook Tire
Quality Division
Senior Vice President

Lee, Sang Hoon

Sang Hoon Lee

Hankook Tire
China Headquaters
Senior Vice President


TOP

It is