VENTUS Z214

Ventus Z214 (Z214)

Semi Slick

强力而持久的复合抓地力,坚固耐用 符合 DOT-R 规定,双凹槽结合,拥有坚固耐用的偏置胎体结构、强劲的复合抓地力以及出色的刚性,实现卓越性能。

规格

Currently Selected Tire Size

Currently Selected Tire Size
规格

MAX. AIR? Technical Data subject to change without prior notice.

配方
Compound Guide
Compound Guide
C3, G3, T3 Hard
C5, G5, T5, W5 Medium
C7, G7, T7 Soft
C9, T9 Super Soft
轮辋尺寸
最大直径(mm)
断面宽度(mm)

MAX. AIR? Technical Data subject to change without prior notice.

胎面宽度(mm)
允许
最佳
225/45ZR13 C5 7 8 529 225 214
225/45ZR13 C7 7 8 529 225 214
205/55ZR14 C3 6 7 579 212 195
205/55ZR14 C5 6 7 579 212 195
205/55ZR14 C7 6 7 579 212 195
225/50ZR14 C5 6.5 7.5 579 228 214
225/50ZR14 C7 6.5 7.5 579 229 214
205/50ZR15 C5 6.5 7.5 584 212 194
205/50ZR15 C7 6.5 7.5 584 212 194
225/45ZR15 C5 7 8 580 225 214
225/45ZR15 C7 7 8 580 225 214
205/50ZR16 C5 6.5 7.5 609 213 195
205/50ZR16 C7 6.5 7.5 609 213 195
225/50ZR16 C5 6.5 7.5 629 229 212
225/50ZR16 C7 6.5 7.5 629 229 212
245/45ZR16 C5 7.5 8.5 623 243 232
245/45ZR16 C7 7.5 8.5 623 243 232
255/50ZR16 C5 7.5 8.5 658 255 240
255/50ZR16 C7 7.5 8.5 658 255 240
225/45ZR17 C5 7 8 633 228 212
225/45ZR17 C7 7 8 633 228 212
245/40ZR17 C5 8 9 625 245 232
245/40ZR17 C7 8 9 625 245 232
275/40ZR17 C5 9 10 649 276 260
275/40ZR17 C7 9 10 649 276 260
225/40ZR18 C5 7.5 8.5 635 230 214
225/40ZR18 C7 7.5 8.5 635 230 214
245/35ZR18 C5 8 9 627 245 232
245/35ZR18 C7 8 9 627 245 232
245/40ZR18 C5 8 9 651 246 232
245/40ZR18 C7 8 9 651 246 232
275/35ZR18 C5 9 10 646 276 260
275/35ZR18 C7 9 10 646 276 260
275/35ZR18 C9 9 10 646 276 260

TOP

It is